LİNKLER
=> ANA SAYFA
=> İÇİNDEKİLER
=> SATIN ALMA
=> İLETİŞİM
Toprak Bilimi
Kitap Kapaği Toprağın tanımı, Toprak Elementleri ve Mineralleri, Toprak Oluşturan Kayalar (Mağmatik, Tortul ve Metamorfik Kayalar), Toprak Oluşumu, Toprak Morfolojisi ve Horizonlar (Toprak Tanımlama Horizonları ve Toprakta Oluşan Özel Oluşumlar), Toprağın Fiziksel Özellikleri (Toprak Bünyesi, Toprak Yapısı, Toprak Rengi, Toprak Sıcaklığı, Toprak Havası, Toprak Suyu, Toprak Kıvamı), Toprağın Organik Maddesi (Humifikasyon, Humus Şekilleri, Toprak Organik Maddesinin Etkileri), Toprağın Kimyasal Özellikleri (Topraklarda İyon Değişimi, Toprak Tepkimesi ve Toprakta Kireç, Tuzluluk ve Alkalilik), Toprak Organizmaları (Toprak Fauna ve Florası, Bakteriler, Aktinomisetler, Mantarlar, Algler), Toprak Erozyonu ve Korunumu (Su ve Rüzgar Erozyonu, Toprak Kaybının Hesaplanması, Erozyona Karşı Alınması Gereken Önlemler), Toprak Sınıflaması, Toprak Kullanımı, Toprak Çevre İlişkileri konuları detaylı ve kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.
 

Yazar:
Öğrenci Fiyatı:
Diğer Fiyat:

Prof.Dr. Ünal ALTINBAŞ ve diğer
13.00 TL
15.00 TL
  İÇİNDEKİLER
  SUNUŞ III
İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ
ÇİZELGE DİZİNİ XV
ŞEKİL DİZİNİ XIX
RESİM DİZİNİ XXIII
1.TOPRAK TANIMI 1

2.T0PRAK ELEMENTLERİ VE MİNERALLERİ 5
2.1.Toprak Elementleri 5
2.2. Toprak Mineralleri 10
2.2.1. Opak mineraller 14
2.2.2. Tuzlar 14
2.2.3. Oksit grubu mineraller 15
2.2.4. Hidroksit grubu mineraller 16
2.2.5. Boksit mineraller 17
2.2.6. Karbonatlar 17
2.2.7. Sülfat grubu mineraller 18
2.2.8. Fosfatlar 19
2.2.9. Kuvars mineralleri 20
2.2.10. Feldspatlar 21
2.2.11. Zincir yapılılar (inosilikatlar) 23
2.2.12. Tekli SİO4 yapılılar (nezosilikatlar) 25
2.2.13. Çoklu SİO4 yapılılar (sorosilikatlar) 28
2.2.14. 6-Birimli yüzüklü yapılılar (siklosilikatlar) 28
2.2.15. Tabaka yapılılar 28

3.TOPRAK OLUŞTURAN KAYALAR 33
3.1. Magmatik Kayalar 33
3.1.1. Holokristalin (faneritik, eş kristalli veya granit) doku 34
3.1.2. Mikrokristalin (eş küçük kristalli, afaneritik) doku 34
3.1.3. Porfirik (ayrımlı kristalli) doku 35
3.1.4. Camsı (hiyalin) doku 35
3.1.5. Fragmenter (kırıntılı) doku 35
3.2. Tortul Kayalar 41
3.3. Metamorfik Kayalar 45

4.T0PRAK OLUŞUMU 51
4.1. Toprak Oluşum Faktörleri 61
4.1.1. Toprak oluşumunda iklimin etkisi 61
4.1.2. Toprak oluşumunda ana özdeğin etkisi 64
4.1.3. Toprak oluşumunda arazi görünümünün (topografya) etkisi 68
4.1.4. Toprak oluşumunda canlıların etkisi 70
4.1.5. Toprak oluşumunda zaman faktörü 72
4.2. Toprak Oluşum Olayları 74
4.2.1. Podsollaşma 74
4.2.2. Kireç birikimi (kalsifikasyon) 77
4.2.3. Lateritleşme 79
4.2.4. Gleyleşme 82
4.2.5. Tuzlulaşma 85
4.2.6. Alkalileşme 87

5.TOPRAK MORFOLOJİSİ VE HORİZONLAR 91
5.1. Organik Horizonlar 92
5.2. İnorganik Horizonlar 93
5.3. Toprak Tanımlama Horizonları 99
5.3.1. Yüzey üstü tanımlama horizonları (epipedonlar) 99
5.3.1.1. Mollik epipedon 100
5.3.1.2. Umbrik epipedon 101
5.3.1.3. Okrik epipedon 101
5.3.1.4. Histik epipedon 101
5.3.2. Yüzey altı tanımlama horizonları 101
5.3.2.1. Arcilik (argillik) horizon 101
5.3.2.2. Agrik horizon 103
5.3.2.3. Natrik horizon 103
5.3.2.4. Spodik horizon 103
5.3.2.5. Kambik horizon 104
5.3.2.6. Oksik horizon 105
5.3.2.7. Kalsik (calcic) horizon 106
5.3.2.8. Petrokalsik (petrocalcic) horizon 107
5.3.2.9. Jipsik (gypsic) horizon 107
5.3.2.10. Salik (salic) horizon 107
5.4. Topraklarda Oluşan Özel Oluşumlar 107
5.4.1. Konkresyonlar 107
5.4.1.1. Kireç konkresyonları 108
5.4.1.2. Fe ve Mn konkresyonları 108
5.4.2. Panlar 109
5.4.3. Kil katları (claypan) 109
5.4.4. Fragipan 110
5.4.5. Taban taşları (ortstein) veya hardpan (duripan) 1er 110
5.4.6. Pilintit (plinthite) 110

6.TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 113
6.1. Toprak Bünyesi (Dokusu, Tekstürü) 114
6.1.1. Toprağın mekanik analizi (bünye tayini) 115
6.1.2. Toprakların bünye sınıfları 116
6.2.Toprak Yapısı (Stürüktürü) 119
6.2.1.Toprak yapısının oluşumu 119
6.2.2. Toprak yapısının gelişimi 121
6.2.3. Toprakta yapı çeşitleri ve sınıflandırılması 128
6.2.4. Toprak yapısının geliştirilmesi ve ıslahı 133
6.3. Toprak Rengi 134
6.4. Toprak Sıcaklığı 137
6.4.1. Toprak sıcaklığının kaynaklan 138
6.4.2. Toprak sıcaklığına etki eden faktörler 139
6.4.3. Toprak sıcaklığının denetimi 142
6.5. Toprak Havası 144
6.5.1. Toprak havasının bileşimi ve kapasitesi 146
6.5.2. Toprağın hava kapasitesi 148
6.5.3.-Kültür bitkilerinin hava kapasitesi istekleri 149
6.5.4. Toprak havasının yenilenmesi (değişimi) ve toprakta hava hareketi .150
6.5.5. Toprak havasının yönetimi 151
6.6. Toprak Suyu 152
6.6.1. Toprakta suyun tutulma güçleri 154
6.6.2. Toprak nem sabiteleri 155
6.6.3. Toprak suyunun sınıflandırılması 160
6.6.4. Toprak suyunun hareketi 163
6.7. Toprak Kıvamı 170
6.7.1. Toprak kıvamının tanımı ve önemi 170
6.7.2. Toprak kıvamı sınıfları 170

7.TOPRAĞIN ORGANİK MADDESİ 175
7.1. Tanımı ve Sınıflandırılması 175
7.2. Organik Ana Materyallerin Kaynakları ve Temel Yapı Maddeleri 177
7.2.1. Toprağın organik madde kaynakları 177
7.2.2. Bitkisel dokuları oluşturan temel yapı maddeleri 178
7.3. Toprak Organik Maddesinin Değişimi ve Aşamaları 180
7.3.1. Organik maddenin ayrışabilirlik ölçüsü olarak kullanılan oranlar 182
7.3.2. Organik maddenin ayrışması üzerine etkili çevre koşulları 183
7.4. Humifikasyon 184
7.4.1. Biyolojik huminleşme 185
7.4.2. Abiyolojik huminleşme 186
7.4.3 Humin maddelerinin yapısı 186
7.4.4. Humin maddelerinin özellikleri 187
7.4.5. Humin maddesi fraksiyonları 188
7.5. Humus Şekilleri 188
7.5.1. Ham humus 189
7.5.2. Moder humus 189
7.5.3. Mull humus 190
7.6. Toprak Organik Maddesinin Toprak Özellikleri, Ürün Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkileri 191
7.6.1. Toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkileri 191
7.6.2. Toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkileri 191
7.6.3. Toprakların biyolojik özellikleri üzerine etkileri 192
7.6.4. Toprakların aşınabilirlik (erozif) özellikleri üzerine etkileri 193
7.6.5. Ürün miktarı ve kalitesi üzerine etkileri 193
7.7. Tarım Topraklarında Organik Madde Yetersizliği ve Aruz Yakımı Sorunu 194

8.TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 197
8.1. Toprakların Kolloidal Fraksiyonları 198
8.2 Topraklarda İyon Değişimi 200
8.2.1. Katyon değişimi 200
8.2.2. Katyon değişim kapasitesi 202
8.2.3. Anyon değişimi 206
8.3. Toprak Tepkimesi (pH) ve Toprakta Kireç 206
8.3.1. Toprakta asitlik çeşitleri 208
8.3.2. Toprakta asitliğin oluşumu 208
8.3.3. Toprak tepkimesini etkileyen etmenler 209
8.3.3.1. Atmosferin toprak tepkimesine etkisi 209
8.3.3.2. Organik maddenin etkisi 210
8.3.3.3. Minerallerin ayrışması, oxidasyon-redüksiyon olaylarının etkisi 211
8.3.3.4. Toprağı oluşturan kayaçların etkisi 212
8.3.3.5. Toprak işlemenin etkisi 212
8.3.3.6. Katyonların yıkanması 212
8.3.4. Toprak tepkimesi ile baz doygunluğu ilişkisi 212
8.3.5. Toprakların tampon özellikleri 213
8.3.6. Toprak tepkimesini belirleme yöntemleri 214
8.3.7.Toprak tepkimesi ile bitki besin elementlerinin alınabilirliği arasındaki ilişkiler 215
8.3.8. Toprakta kireç 217
8.3.8.1. Kireç şekilleri 217
8.3.8.2. Topraklara kireç verilmesi 218
8.4. Tuzluluk ve Alkalilik 220
8.4.1. Tuzluluk 220
8.4.2. Alkalilik 222

9.TOPRAK ORGANİZMALARI 223
9.1.Toprak Organizmalarının Topraktaki Yeri ve Önemi 223
9.2. Toprak Organizmalarının Sınıflandırılması 224
9.3. Toprak Faunası 227
9.3.1. Mikrofauna 227
9.3.2. Mezofauna 228
9.3.3. Makrofauna 229
9.4. Toprak Florası 229
9.4.1. Bakteriler 229
9.4.1.1. Ototrof bakteriler 234
9.4.1.2. Heterotrof bakteriler 237
9.4.1.3. Hava azotunu bağlayan (fikse eden) bakteriler 238
9.4.1.4. Bağlı azotla yaşayan bakteriler 242
9.4.2. Aktinomisetler 248
9.4.3. Mantarlar (funguslar) 251
9.4.4. Algler 254
9.4.4.1. Mavi-yeşil algler (cyanophyce' 1er) 255
9.4.4.2. Yeşil algler (chlorophyce' 1er) 256
9.4.4.3. Diatomeler 256

10.TOPRAK EROZYONU VE KORUNUMU 259
10.1. Dünya'da Erozyonun Dağılımı 260
10.2. Türkiye'de Erozyonun Boyutları 260
10.3. Türkiye'de Erozyon Sorununun Nedenleri 262
10.4. Su Erozyonu 265
10.4.1. Yağmur damlası erozyonu 266
10.4.2. Yüzey erozyonu 267
10.4.3. Oluk erozyonu 267
10.4.4. Yarıntı erozyonu 268
10.4.5. Akarsu yatak erozyonu 269
10.4.6. Kütle hareketleri 269
10.5. Su Erozyonu İle Oluşan Toprak Kayıplarının Tahmini .269 10.5.1. Uluslararası toprak kaybı tahmin denklemi (USLE) .270
10.6. Su Erozyonuna Karşı Alınması Gereken Önlemler 271
10.6.1. Eğime dik sürüm, ekim ve dikim 271
10.6.2. Anızlı ve malçlı tarım 271
10.6.3. Ekim nöbeti 272
10.6.4. Şeritsel ekim sistemi 273
10.6.5. Teraslama 275
10.7. Rüzgar Erozyonu 277
10.8. Rüzgar Erozyonu İle Meydana Gelen Toprak Kayıplarının Hesaplanması 279
10.9. Rüzgar Erozyonuna Karşı Alınması Gereken Önlemler 280
10.9.1. Ekim nöbeti 281
10.9.2. Anızlı ve malçlı tarım 281
10.9.3. Bitki türü seçimi 281
10.9.4. Gübreleme 281
10.9.5. Eşyükselti eğrilerine paralel tarım 282
10.9.6. Şeritsel ekim sistemi 282
10.9.7. Mera ıslahı ve kontrollü otlatma 282
10.9.8. Ağaç perdeler 283
10.9.9. Kumul stabilizasyonu 284

11.TOPRAK SINIFLAMASI 287
11.1. Entisoller 303
11.2. Vertisoller 305
11.3. İnceptisoller 306
11.4. Aridisoller 307
11.5. Mollisoller 308
11.6. Spodosoller 308
11.7. Alfisoller 309
11.8. Andisoller 311
11.9. Gelisoller 312
11.10. Ultisoller 312
11.11. Oxisoller 313
11.12. Histosoller 314

12.TOPRAK KULLANIMI 317
12.1. Türkiye Arazileri Kullanım Şekilleri 318
12.2. Türkiye Arazi Varlığı 320
12.3. Arazi Kullanım Planlaması 320
12.3.1. Arazi fizyografyası 324
12.3.2. Etkili toprak derinliği 325
12.3.3. Yüzey toprak bünyesi 326
12.3.4. Arazi eğimi 326
12.3.5. Erozyon 327
12.3.6. Drenaj 327
12.3.7. Taşkın sınıfları 327
12.3.8. Tuzluluk ve alkalilik 327
12.3.9. Taşlılık 328
12.3.10. Kayalık sınıfları 328
12.3.11. İklim koşulları 328

13.TOPRAK ÇEVRE İLİŞKİLERİ 329
13.1. Tarımsal Kökenli Atıklar 329
13.1.1. İnorganik gübreler 330
13.1.2. Pestisidler 332
13.2. Endüstriyel Kökenli Atıklar 333
13.2.1. Endüstriyel gaz atıklar 333
13.2.2.Endüstriyel sıvı atıklar 335
13.2.3. Endüstriyel katı atıklar 336
13.3. Kentsel Atıklar 336
13.3.1. Kentsel katı atıklar 336
13.3.2. Atık çamur (arıtma çamuru) 337
13.4. Nükleer Atıklar 338
13.5. Topraklarda Ağır Metal Kirliliği 339

KAYNAKLAR DİZİNİ 345