Çerez Örnek

KULLANICI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1- Daire Başkanlığının misyonu ve vizyonu çerçevesinde sorumlu olduğu şubenin işleyişini yürütmek, sevk ve idaresini sağlamak.

2- Birimi ilgilendiren kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılmasını, onaylarının alınmasını sağlamak ve bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

3- Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamakla birlikte, ödünç verme, danışma ve basılı kaynak kullanımı ile ilgili kullanıcı eğitimi hizmetleri, süreli yayınlar, görsel yayınlar, tezler, kütüphaneler arası ödünç verme hizmetlerini yürütmek ve yazışmalarını yapmak. Bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

4-  Ödünç verme ile ilgili kütüphane koleksiyonundan üyenin yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek. Üyelerin aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini ve kontrolünü yapmak. Kurum tarafından belirlenen usul-esas-yazı-talimat doğrultusunda kullanıcılar tarafından ödünç alınan ancak iade alınamayan yayınlarla ve bu iade edilmeyen yayınlara ait ceza ödemeleriyle ilgili yazışmalar yapmak ve bu yayınların iade edilmesini ve cezai ödemelerinin ödenmesine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak. Ayrıca kütüphane üyelik ve gecikme bedellerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bu işlemlerden kaynaklı elde edilen gelirlerin ilgili mevzuatlara uygun şekilde tüm işlemlerini yerine getirmek ve bu elde edilen gelirlerin üniversite ilgili birimlerine yazışma ile zamanında gönderilmesini sağlamak. Tüm bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

5- Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak. Aynı zamanda tüm bu işlemlerle ilgili malzeme gereksinimi ve diğer ihtiyaçlar hasıl olduğunda, zamanında idareye bilgilendirmede bulunmak bunlara ilişkin yazışmaları-taleplerini yapmak.

6- Birimde görev yapanların koordinasyonunu sağlayarak okuyucu salonları ile kitap raflarını düzenlemek ve düzgün bir şekilde tutulmasını sağlamak.

7- Kütüphaneler arası ödünç verme ile ilgili kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan ve kendi kurumundan gelen istekleri İdareye bilgi vermek suretiyle sağlamak ve   takip etmek. Bu konu ile ilgili kurulmuş ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile ilgili konuları idareye sunmak.

8- Kütüphane koleksiyonu ve kullanımın, Üniversite içinde okuyucuya tanıtımını sağlamak. Kütüphane materyalinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlemek. Tüm bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

9- Üniversitemiz akademik personeli ve öğrencilerinin araştırma yaptıkları her türlü kitap, koleksiyonda bulunan yayın, makale, sempozyum gibi kaynaklara ulaşabilmesi için koleksiyondaki kaynaklarla yardımda bulunmak.

10- Kütüphanenin Basılı Kaynak kullanım oranları ile ilgili istatistikler yapmak, söz konusu istatistikleri ilgili birimlerle İdareye bilgi vermek suretiyle paylaşmak. Üniversitenin bilim çıktılarını takip ederek rapor etmek ve İdareye sunmak.

11- Tez açık erişim kontrolü ve sorumluluğunda olan gerekli iş ve işlemleri yürütülmek. Bunlara ilişkin yazışmaları, personel görevlendirmelerini yapmak ve onaylarının alınmasını sağlamak. Tüm bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

12- Birim arşivinde yer alan tüm eserlerin, kaynakların ve benzeri tüm dokümanların envanter çalışmasını yapmak ve buna ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

13- Müdürlükler altında görev yapmakta olan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinin imza çizelgesi üzerinden / kart okuma sistemi üzerinden takip ve kontrol edilmesi ile ilgili işlemler ( izin, görevlendirme ve  sağlık v.b. ) birim amirlerince yapılarak İdareye sunulması ve bu işlemlere ilişkin olumsumsuz durumlar hakkında İdareye zamanın da bilgi vermek.

Daire Başkanlığında İşçi statüsüyle çalışmakta olan personellerin ay sonu İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan hak ediş cetveleri  işçinin bağlı olduğu Şube Müdürlerince de praflanacaktır.

İzinlerle ilgili  madde de belirtilen işlemler aşağıdaki prosedür çevcevesinde yürütülecektir ;

    a ) Islak imza evrakını oluşturan personel imza aşamalarında önce İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne paraf açacak.

    b ) Olur için bağlı bulunduğu Şube Müdürüne imza açılacak,

    c ) Onay için Daire Başkanlığınına imza açılacak.

Mesaiye geliş ve gidiş saatleri ile ilgili kontroller aşağıdaki prosedür çercevesinde yürütülecektir ;

    a ) Kart okuma sisteminden sorumlu personel her gün birimle ilgili dökümlerini Şube Müdürlerine, Şube Müdürlerinin ilgili dökümleri ise Daire Başkanlığı mail adresine gönderilecektir.

    b ) Şube Müdürlüğüne gönderilen bilgiler taraflarınca kontrol edilerek varsa oluşan olumsuzluklar Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir,

    c ) Şube Müdürleri ile ilgili oluşan çizelgelerin kontrol ve değerlendirme işlemleri Daire Başkanlığınca, izin sürelerinin kontrolü İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülecektir..

 

14- Daire Başkanının vereceği diğer ve benzeri görevleri yerine getirmek.

 

KULLANICI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

ŞUBE  MÜDÜRÜ V.      
Metin GENÇAY 311 5936 5936 metin.gencay@ege.edu.tr
       
DANIŞMA KAYNAKLARI      
Işık DİKİCİGİL   5932 isik.dikicigil@ege.edu.tr
       
SÜRELİ YAYIN      
İbrahim MAMAK   5231 ibrahim.mamak@ege.edu.tr
       
KİTAP ARŞİV      
Ayhan AKÇA   5942 ayhan.akca@ege.edu.tr

 

 

     
KÜTÜPHANELER ARASI YAYIN SAĞLAMA / GORSEL-İŞİTSEL MATERYAL SAĞLAMA      
Ayşe SEVEN 311 5917

5917

ayse.seven@ege.edu.tr
       
       
NADiR ESERLER       
Ferruh ŞEKER 311 5938 5938 ferruh.seker@ege.edu.tr
       
ÖDÜNÇ VERME / ÜYELİK / İLİŞİK KESME      
Gökhan GÜL 5934   gokhan.gul@ege.edu.tr
Cihan YÖNLÜ 5934   cihan.yonlu@ege.edu.tr
Turgut OLGUN 5934   turgut.olgun@ege.edu.tr
Semahat ŞEVİK 5935   semahat.sevik@ege.edu.tr
     
       

 

5936

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ