Çerez Örnek
canlı destek

ARŞİV, İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1- Daire Başkanlığının misyonu ve vizyonu çerçevesinde sorumlu olduğu  şubenin işleyişini yürütmek, sevk ve idaresini sağlamak.

2- Birimi ilgilendiren kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılmasını, onaylarının alınmasını sağlamak ve bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

3- Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmeliği gereğince yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin takibi ve yerine getirilmesini sağlamak. Bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

4- Üniversitemiz birimlerince arşivlenecek belgelerin yerinde tespiti, denetimi, ilgili komisyonların kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yerine            getirmek. Bu çalışmalarla ilgili İdareye bilgilendirmede bulunmak ve  söz konusu işlemlerin Rektörlük Makam Onayına sunulmasını sağlamak.

5- Daire Başkanlığına ait tüm birimlerin istatistiki verilerinin düzenli şekilde toplanmak ve bu verilerin ilgili birimlere/kurumlara iletilmesini sağlamak amacıyla İdareye bilgilendirmede bulunmak. Bu süreçlerin takibine ve kontrolüne ait hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

6- Kütüphane web sayfasını  ve sosyal medya hesaplarını düzenlemek, geliştirmek ve  yenilemesinde görevli olmak. Bunlara ilişkin İdareye bilgilendirmede bulunmak.

7-Kütüphane Bilgisayar Salonu kullanımına yönelik  tüm iş ve işlemleri takip ve kontrol ederek yürütmek. Bunlara ilişkin aksaklıklar hakkında İdareye bilgilendirmede bulunmak.

8- Kütüphane kullanıcıları ile basılı ve elektronik kaynak kullanıcılarının memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaları hazırlamak ve İdareye sunmak.

9- Müdürlükler altında görev yapmakta olan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinin imza çizelgesi üzerinden / kart okuma sistemi üzerinden takip ve kontrol edilmesi ile ilgili işlemler ( izin, görevlendirme ve  sağlık v.b. ) birim amirlerince yapılarak İdareye sunulması ve bu işlemlere ilişkin olumsumsuz durumlar hakkında İdareye zamanın da bilgi vermek.

Daire Başkanlığında İşçi statüsüyle çalışmakta olan personellerin ay sonu İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan hak ediş cetveleri  işçinin bağlı olduğu Şube Müdürlerince de praflanacaktır.

İzinlerle ilgili  madde de belirtilen işlemler aşağıdaki prosedür çevcevesinde yürütülecektir ;

     a ) Islak imza evrakını oluşturan personel imza aşamalarında önce İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne paraf açacak.

     b ) Olur için bağlı bulunduğu Şube Müdürüne imza açılacak,

     c ) Onay için Daire Başkanlığınına imza açılacak.

 

Mesaiye geliş ve gidiş saatleri ile ilgili kontroller aşağıdaki prosedür çercevesinde yürütülecektir ;

     a ) Kart okuma sisteminden sorumlu personel her gün birimle ilgili dökümlerini Şube Müdürlerine, Şube Müdürlerinin ilgili dökümleri ise Daire Başkanlığı mail adresine gönderilecektir.

     b ) Şube Müdürlüğüne gönderilen bilgiler taraflarınca kontrol edilerek varsa oluşan olumsuzluklar Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir,

     c ) Şube Müdürleri ile ilgili oluşan çizelgelerin kontrol ve değerlendirme işlemleri Daire Başkanlığınca, izin sürelerinin kontrolü İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülecektir.


15- Daire Başkanının vereceği diğer ve benzeri görevleri yerine getirmek.

 

ARŞİV, İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

       
ŞUBE  MÜDÜRÜ V.      
Cengiz COŞKUN 311 5911 5912 coskun.cengiz@ege.edu.tr
       
Işık DİKİCİGİL   5924 isik.dikicigil@ege.edu.tr
Mahsum SIZLANAN   5925 mahsum.sizlanan@ege.edu.tr
       
     

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ